در خواست عضویت تعاونی داروسازان استان زنجان

برای درخواست عضویت فرم زیر را تکمیل نمایید.

تاریخ تولد
بارگذاری مدارک
تقاضای عضویت در آن شرکت و خرید تعداد سهم به شرح ذیل ارزش روز هر سهم 3,700,000 ریال را اعلام می نمایم ضمنا به پیوست مدارک ذیل ارسال می گردد.
(حداقل تعداد سهم درخواستی 100 سهم می باشد)
کارت ملی
انتخاب فايل
پسوند های مجاز gif , jpg , jpeg , txt , pdf , zip , rar , pptx, docx, xlsx
صفحه اول شناسنامه
انتخاب فايل
پسوند های مجاز gif , jpg , jpeg , txt , pdf , zip , rar , pptx, docx, xlsx
مدرک تحصیلی (دانشنامه یا پروانه دائم داروسازی و یا برگه معرفی به طرح)
انتخاب فايل
پسوند های مجاز gif , jpg , jpeg , txt , pdf , zip , rar , pptx, docx, xlsx
کارت نظام پزشکی
انتخاب فايل
پسوند های مجاز gif , jpg , jpeg , txt , pdf , zip , rar , pptx, docx, xlsx
عکس جدید
انتخاب فايل
پسوند های مجاز gif , jpg , jpeg , txt , pdf , zip , rar , pptx, docx, xlsx
حساب بانک رفاه به شماره شبا
IR08 0130 1000 0000 0287 1266 87
فیش بانکی واریزی بابت واریز حق السهم
انتخاب فايل
پسوند های مجاز gif , jpg , jpeg , txt , pdf , zip , rar , pptx, docx, xlsx


shooow

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان  
تعاونی برتر استانی در سال 94

افتخارات و تقدیرنامه ها

دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی برتر ملی در سال 96

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان
تعاونی برتر استانی در سال 98