بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت


بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

بازدید آقای دکتر پیرصالحی ریاست سازمان غذا و دارو از شرکت

  • 1


آلبوم های مرتبط

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان  
تعاونی برتر استانی در سال 94

افتخارات و تقدیرنامه ها

دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی برتر ملی در سال 96

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان
تعاونی برتر استانی در سال 98